Privacyverklaring door ouders verstrekte gegevens op website

1. Definities

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

 • AVG: De Algemene verordening gegevensbescherming; dit is Europese wetgeving voor het beschermen van persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens: Gegevens over een individu.
 • Verwerken: Het verzamelen, opslaan, analyseren of anderszins verder verwerken van persoonsgegevens.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: Amsterdam UMC, locatie AMC, hierna “AMC, wij of ons” en GoDeso B.V., IT-bedrijf dat de website host.
 • Onderzoekers: Onderzoekers betrokken bij het onderzoek ‘Tabak uit het Zicht’ van de afdeling Sociale Geneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie AMC.
 • Het onderzoek: Het onderzoek ‘Tabak uit het Zicht’ van het Amsterdam UMC, gefinancierd door Longfonds, Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, Trombosestichting en Diabetes Fonds.

2. Inleiding

Het AMC is gevestigd aan de Meibergdreef 9, 1105 AZ in Amsterdam en is een publiekrechtelijk rechtspersoon, handelend onder de naam AMC en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 34362777. Het AMC heeft als voornaamste doelstellingen medische zorgverlening, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het waarborgen van de privacy, inclusief het waarborgen van vertrouwelijkheid van informatie, is een fundamenteel onderdeel van de deze doelstellingen. Het AMC beschermt daarom persoonsgegevens in overeenstemming met de Avg en andere toepasselijke privacy- en gezondheidsregelgeving.

Voor doeleinden van het wetenschappelijk onderzoek genaamd ‘Tabak uit het Zicht’, is het nodig dat het AMC persoonsgegevens verwerkt. Op grond van de Avg is het AMC verwerkings-verantwoordelijke. Hiervoor is GoDeso B.V. ingehuurd om de website te hosten, de gegevens op te slaan en aan de onderzoekers te verstrekken. Het AMC heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld wiens contactgegevens zijn vermeld onder punt 11 van deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring wij u over hoe het AMC voor doeleinden van dit onderzoek persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

3. Toepasselijkheid

 • Deze privacyverklaring geldt voor deze website en is van toepassing gedurende de looptijd van het onderzoek, i.e. van 1 januari 2020 t/m 31 december 2022, en zo lang de data wordt bewaard na de looptijd, i.e. van 1 januari 2023 t/m 31 december 2027.
  • AMC bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt, tenzij langer bewaren nodig is om te voldoen aan een wettelijke plicht of het behartigen van een gerechtvaardigd belang van het AMC.
 • Alvorens het onderzoek begint, stelt de verwerkingsverantwoordelijke de tekst van deze privacyverklaring beschikbaar.

4. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de persoonsgegevens zoals ingevuld in het toestemmingsformulier. Verder wordt gebruik van de website geregistreerd, om te kunnen monitoren dat de website goed functioneert. GoDeso B.V. deelt cookies niet en gebruikt deze niet voor advertenties of een ander winstoogmerk.

De gegevens worden automatisch verwerkt en beheerd door GoDeso B.V. Dit gebeurt op de server van GoDeso B.V. in een beveiligd datacentrum in Amsterdam. Alleen de onderzoekers en GoDeso B.V. hebben hier toegang toe.

5. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Het AMC verwerkt met het gebruik van deze website persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden, specifiek ten behoeve van het onderzoek.

6. Delen en doorgeven van uw persoonsgegevens

AMC draagt er zorg voor dat verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden of verlening van toegang tot uw persoonsgegevens aan derden niet gebeurt zonder voorafgaande toestemming.

7. Vertrouwelijkheid en beveiliging

Het AMC heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen onrechtmatige of onbevoegde verwerking en verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Echter, ondanks de vergaande inspanningen, kan het AMC bescherming tegen alle bedreigingen niet garanderen. Naar ons beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot de onderzoekers en zij die anderszins binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

8. Uw rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen via deze app:

 1. Inzage: u kunt het AMC vragen om de persoonsgegevens die het AMC van u verwerkt, in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen;
 2. Wissen: indien u niet meer akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u van mening bent dat verwerking van uw persoonsgegevens door het AMC niet langer nodig is voor het doel waarvoor u die aan het AMC heeft verstrekt, of onrechtmatig worden verwerkt, kunt u AMC vragen om de betreffende persoonsgegevens te wissen. Dien hiervoor schriftelijk een verzoek in bij de onderzoekers via tabakuithetzicht@amsterdamumc.nl;
 3. Bezwaar: indien u twijfelt of uw gegevens rechtmatig worden verwerkt door het AMC kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor dient u schriftelijk een verzoek in (zie onder 9);
 4. Beperking: indien u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar hebt gemaakt, kunt u het AMC verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan. Dien hiervoor schriftelijk een verzoek in bij de onderzoekers via tabakuithetzicht@amsterdamumc.nl.

Het AMC zal binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn uw verzoek afhandelen. AMC zal aan uw verzoek voldoen, indien en voor zover u in het betreffend geval daarop recht hebt.

9. Vragen, klachten, opmerkingen, bezwaar, contactgegevens

Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via tabakuithetzicht@amsterdamumc.nl. Wij zullen ons inzetten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Verder informeren wij u hierbij dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat het AMC uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke:

Onderzoekers Tabak uit het Zicht

Amsterdam UMC, locatie AMC

Tabakuithetzicht@amsterdamumc.nl

020-5663055

 

Functionaris Gegevensbescherming Amsterdam UMC:

Mr. J.B.M. Inge

fg@amsterdamumc.nl

Privacyverklaring Website

GoDeso B.V., gevestigd aan 1102XH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://godeso.com

Gevestigd te Amsterdam

0202444895

CR de Graaf is de Functionaris Gegevensbescherming van GoDeso B.V. Hij/zij is te bereiken via crdegraaf@godeso.com

Introductie

GoDeso B.V. werkt in opdracht van het Amsterdam UMC, locatie AMC om onderzoek mogelijk te maken naar tabaksgebruik onder jongeren. Hiervoor worden 2 dienstverleningen onderscheiden:

– Website ‘tabakuithetzicht.nl’ met de functie: Publieke landingspagina en registratie. De website ‘tabakuithetzicht.nl’ staat onder beheer van GoDeso B.V.

– App ‘Tabak uhZ’ met de potentiële functies: bewerkstelligen vragenlijst voor onderzoeksparticipanten en monitoren tabaksverkoop. De app ‘Tabak uhZ’ is ontwikkeld door GoDeso B.V. en is eigendom van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Het AMC is tevens beheerder van de app ‘Tabak uhZ’. GoDeso B.V. heeft geen toegang noch inzicht in gegevens verzameld met de app ‘Tabak uhZ’ en voorziet alleen in technische support en software-updates op aanvraag van het AMC. Tussen het AMC en GoDeso B.V. is een verwerkersovereenkomst gesloten. De aanvullende privacy-statement van het AMC is vermeld op de website tabakuithetzicht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

GoDeso B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

– Voornaam

– Leeftijd ten tijde van inschrijving

– Eigen e-mailadres

– E-mail adressen van personen jonger dan 16 jaar zoals opgegeven door een ouder of wettelijke voogd

– Anonieme indicatie schoolcode (GoDeso B.V. is niet op de hoogte van de relatie schoolcode – school en heeft dus geen kennis van je school)

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie per email en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

GoDeso B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze uitdrukkelijk toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@godeso.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GoDeso B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

GoDeso B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GoDeso B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GoDeso B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De bewaartermijn voor alle verzamelde persoonsgegevens is in lijn met de bewaartermijn die door het Amsterdam UMC wordt aangehouden in hun onderzoek ‘Tabak uit het Zicht’. Dit onderzoek loopt van 1 januari 2020 t/m 31 december 2022 en betreft een corresponderende bewaartermijn tot uiterlijk 31 december 2027.

Delen van persoonsgegevens met derden

GoDeso B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GoDeso B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij hanteren de volgende bedrijven noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou:

Amsterdam UMC, locatie AMC. Gevestigd aan de Meibergdreef 9, 1105 AZ in Amsterdam. Een publiekrechtelijk rechtspersoon, handelend onder de naam AMC en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 34362777.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GoDeso B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. GoDeso B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die enkel op de website tabakuithetzicht.nl jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. GoDeso B.V. deelt cookies niet en gebruikt deze niet voor advertenties of een ander winstoogmerk.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Googly Analytics

Naam: _ga

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GoDeso B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@godeso.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

GoDeso B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GoDeso B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@godeso.com. GoDeso B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Buy now